Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Do pobrania

UWAGA!

Szanowni Rodzice!

Sekretariat przyjmuje tylko komplety dokumentów (oryginalny wniosek + kserokopie dokumentacji medycznej). Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez Was dokumenty medyczne dotyczące dziecka są istotne dla procesu diagnozy, prosimy o dołączenie ich kopii do wniosku (gdyż Poradnia nie świadczy usług kserograficznych).

Nie ma możliwości złożenia wniosku bez zaświadczeń lekarskich/opinii ze szkoły, itp., gdy staracie się Państwo o kształcenie specjalne lub nauczanie indywidualne.

Zaświadczenia powinny być wypełnione we wszystkich punktach, inaczej będą zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

Rodzice składający wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 1 roku życia prosimy także o zastosowanie się do powyższej informacji - diagnozę medyczną o stanie zdrowia dziecka stawiają lekarze specjaliści (np. lekarz neonatolog); pracownicy poradni badają dzieci wyłącznie pod kątem psychologicznym i pedagogicznym.

 Wniosek dyrektora szkoły / przedszkola o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy dziecka - wniosek ten składa się po udzieleniu uczniowi pomocy pp (zgodnie z nowym rozporządzeniem), która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów

 Wniosek - zgłoszenie na badania diagnostyczne z dołączonym drukiem opinii ze szkoły - jest to wniosek rodzica oraz wniosek dla rodzica, którego dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola (bez druku opinii z placówki)

SKIEROWANIE ucznia klasy III gimnazjum z problemami zdrowotnymi na badania psychologiczno-pedagogiczne

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Opinia ze szkoły

 Zaświadczenie lekarskie dla zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń)

 Wniosek o objęcie zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka - program rządowy ZA ŻYCIEM

 

DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (dotyczy kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju)

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby zespołu orzekającego wypełnia szkoła na wniosek rodziców lub przewodniczącego zespołu orzekającego

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dołączonej do wniosku na zespół orzekający (kształcenie specjalne lub wczesne wspomaganie rozwoju)

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dołączonej do wniosku na zespół orzekający o potrzebie nauczania indywidualnego

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę dotyczące niepełnosprawności ruchowej na potrzeby Zespołu Orzekającego

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza okulisty na potrzeby Zespołu Orzekającego

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza laryngologa na potrzeby Zespołu Orzekającego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych - propozycja dla nauczycieli